การจัดทำถังขยะอินทรีย์และถังขยะเปียกครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลชำแระ จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง และลดภาวะโลกร้อน โดยสามารถใช้ถังพลาสติก ถังสีที่มีฝาปิด นำมาทำถังขยะเปียก รายละเอียดตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้