ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

alt

alt

ประชาสัมพันธ์ "พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-๑๙"

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งว่า สภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-๑๙" รับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งalt

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564