Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ประกาศผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ.ถ. 1/1)

alt