ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลชำแระ

alt

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

ประชาสัมพันธ์

ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหาร ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลชำแระลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ว่าจะขอเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อจะได้ไม่มีความผิดตามกฎกระทรวงฯ

alt

โดยสามารลงทะเบียนได้ที่https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/หรือ ไปที่เว็บไซต์ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กดแบนเนอร์ ลงทะเบียนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (ที่ยังไม่ผ่านการอบรม)alt

alt