Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ


alt
นางณัฐธิดา ฤทธิ์เดช
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายชัดชาย นาคประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
alt
นายศราวุธ บุญวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางดวงใจ จรรยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
alt
น.ส.ภัทราภรณ์ อุตรา
นิติกรปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.มยุรี พงษ์รักษากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
คนงานทั่วไป
alt
น.ส.สุนารี ตุ้มแช่ม
คนงานทั่วไป
alt
นายสุวรรณ ยี่บุญ
ภารโรง
alt
นายอานนท์ จันทร์น้อย
พนักงานขับรถยนต์
นายพิศาล เล่าแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


- ว่าง -
ยาม
alt
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3229-7557 โทรสาร : 0-3229-7557 ต่อ 18
E-mail : saraban_06700713@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7557 ต่อ 11
กองคลัง : 0-3229-7557 ต่อ 14

กองช่าง : 0-3229-7557 ต่อ 17
 
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7557 ต่อ 17
กองสวัสดิการสังคม : 0-3229-7557 ต่อ 12
งานป้องกันฯ : 0-3229-7557 ต่อ 11

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.