Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

สถานการณ์ยาเสพติด

การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

             ปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน  ปัญหาการว่างงานปัญหาทางด้านสังคม ฯลฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาระหว่างงานยาเสพติดการแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของปัญหายาเสพติด มีส่วนโดยตรงที่จะทำให้การแพร่ระบาดในหมู่บ้านลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม/ชุมชนก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทำให้เกิดปัญหากับเยาวชนได้มากขึ้น อันเป็นผลให้เกิดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดอย่างสลับซับซ้อนมากกว่าปัจจุบัน

            ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกัยนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชแผ่นดิน การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงจึงได้มีการกำหนด" ยุทธสาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติและให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการโดยการบริหารจัดการให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.)เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติและให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม หน่วยงาน และระดับภาค/พื้นที่ตามแนวชายแดน ไปจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลชำแระ กำหนดนโยบายถือปฏิบัติตาม คำสั่งศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลชำแระ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่างๆ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3229-7557 โทรสาร : 0-3229-7557 ต่อ 18
E-mail : saraban_06700713@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7557 ต่อ 
กองคลัง : 0-3229-7557 ต่อ 

กองช่าง : 0-3229-7557 ต่อ 
 
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7557 ต่อ 
กองสวัสดิการสังคม : 0-3229-7557 ต่อ 
งานป้องกันฯ : 0-3229-7557 ต่อ 

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.