แผ่นพับโรคไข้เลือดออก

แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก อาการ และการป้องกัน

ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ