ตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เข้ารับการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565