ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลชำแระ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นถุงยังชีพ สำหรับบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในด้านการดำรงชีพ ครัวเรือนละ 1 ชุด ตามมาตรการของรัฐบาลในการให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. โดยผู้ยื่นลงทะเบียนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
  2. เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือเป็นผู้มีฐานะยากจน หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานภาคเอกชนผู้มีเงินเดือนประจำ
  4. ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ
  5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33
  6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ