โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กันยายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 - 7

alt