โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระจัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ โทษและพิษภัยจากยาเสพติด เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)