โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ประจำปี 2564 โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลชำแระ ร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น