โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการ คือ เทศบาลตำบลคลองตาคต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า และองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการจัดการสาธารณภัยที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐาน

alt