กิจกรรมการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เข้ารับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

alt