ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระดำเนินการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

alt