โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จัดทำโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่สนใจ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกลางดงและโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำแระและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม