สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

alt
นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม
ประธานสภา อบต.ชำแระ

alt
นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์
รองประธานสภาอบต.
alt
นายประเสริฐ มีเขียว
เลขานุการสภาอบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

alt
นายประเสริฐ มีเขียว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
alt
นายวินัย บุญเรือง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
alt
นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3